فصل هشتم: موت، قیامت صغری – موت چیست؟ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

موت چیست؟

باید اول حیات را بدانیم تا معلوم شود که مرگ چیست. اما حیات صفتی است که بتوان بر دارندة او عالم و قادر اطلاق نمود. پس مرگ فاقد این دو صفت است، و این تعریف منتقض نشود با خواب، چون علم و قدرت از نائم بالمرّه زایل نمی‌گردد.

مرگ امری است وجودی نه عدمی زیرا که عدم را نمی‌توان خلق گفت، چنان که حق‌تعالی در قرآن مجید می‌فرماید: «الَّذی خَلقَ المَوتَ وَالحَیوهَ لِیَبلُوَکُم». پس موت، مخلوق خداست که آن ازالة صفت حیات است یا خالی شدن وجود حیّ است از صفت حیات نه معدوم شدن آن.

موت امری است طبیعی و حرکت هر انسانی بسوی غایتی لابدّ است از مرور به منازلی و عبور به مراحلی. عمر دنیوی انسان شامل سه مرتبه است، چنان که حق تعالی در قرآن مجید می‌فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطفَهٍ ثُمَّ مِن عَلَقَهٍ ثُمَّ یُخرِجُکُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغُوا اَشُدَّکُم ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیوخاً»

خداوند متعال در این آیه شریفه تکوّن بدن را از نطفه بودن و جنین شدن که متکون از تراب است، بیان فرموده که بعد از طیّ مراتبی از بطن امّ صغری منفصل شده و در دنیا، بطن امّ کبری مکث نماید و این مقدار مکث، عمر دنیوی اوست.

حرکت هرکسی بسوی غایتی است و انتقال می‌یابد از طوری به طوری تا منتهی گردد به آخرین اطوار دنیویّه و چون به این حد رسید، ممکن نیست وصول به حد بالاتری مگر به انتقال وارتحال از این دنیا. چنان که در حدود نه ماه عمر بطن امّ اوست که مستلزم حرکات کونیّه و کیفیه است، همچنین عمر دنیوی او نیز پایدار نیست لیکن عمر آخرت او بلا نهایت است.

عمر دنیوی انسان شامل سه مرتبه است که از اختلاف استحالات کونیه به وجود می‌آید:

اول ـ یُخرِجُکُم طِفلاً

دوم ـ لِتَبلُغُوا اَشُّدَکُم

سوم ـ لِتَکُونُوا شُیوخاً

در مرتبة اول در تزاید و نشو و نماست که قوّة طبیعیّه می‌باشد. مرتبة دوم بلوغ به کمال نشو است که آن را قوّة شبابیّه گویند. سوم رجوع این قوّه است به حدی که منتهی به مرگ شود. در اثبات مرگ محتاج به اقامة ادلّه و براهین نیستیم زیرا وقوع آن بر همه محسوس و مشاهد است.

مطالب مرتبط :

  1. گفتار هشتم
  2. گفتار هشتم
  3. آداب ظاهری زیارت
  4. پاسخ قرآن و پیشوایان الهی
  5. فصل یازدهم: رجعت دنیوی – رجعت، حشر خاص
  6. حلق و تقصیر، سبکباری از گناه
  7. قابض الارواح

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه