خلقت ارواح ۱۳۸۹/۱۱/۰۵

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

خلقت ارواح

خلقت روح انسان‌ها مقدم بر خلقت حیوانات و سایر موجودات است ولی از نظر مادی و کالبد جسمانی، اول سایر موجودات خلق شده‌اند بعد انسان.

در خلقت ارواح انسان‌ها نیز اول روح انسان‌هایی که اشرفند خلق شده، یعنی تقدم در خلقت بر حسب اشرفیّت ارواح بوده است. بنابراین ارواح انسان‌ها در بدو خلقت، خلق شده و تا مرحلة دمیده شدن در کالبد مادّی،در عالم ارواح یا عالم ذرّ بوده و حیات مجرد داشته‌اند، نه این که در موقع چهار ماهگی که روح در جنین دمیده می‌شود، روح هر شخص در آن هنگام خلق گردد.

پس خدای تعالی ارواح را که از مجرداتند، سالها پیش از ماده خلق کرده است. منتها وقتی ماده در مراحل تکاملی خود به مرتبه‌ای رسد که شایستگی تماس با روح را پیدا کند، به امر پروردگار متعال، روح که از ردیف مجردات است به آن افاضه می‌شود. به محض تماس روح با بدن، تغییراتی ایجاد می‌شود که هیچ تغییری قابل قیاس با آن نیست. این خود دلیل بر قدرت لایتناهی او است که اضداد را با هم هماغوش می‌کند، هرچند از روی دلایل علمی قابل قبول نباشد که روح و جسم که متضادند با یکدیگر هماغوش شوند. بنابراین همة اقوال در مورد چگونگی پیدایش نفس و روح در مقابل آن حدیث شریف که روح از مجردات است، محکوم است.

مطالب مرتبط :

 1. احضار و تماس ارواح
 2. امام ، غایت خلقت
 3. عالیترین آئینه خلقت
 4. روح ، علم خلقت الهی
 5. انسان ، درّ یگانه خلقت
 6. سرنوشت روح در عالم برزخ
 7. فصل دهم: سیر تکامل بعد از مرگ – منازل وجودی انسان
 8. تکلم در همه عوالم وجود
 9. محرکِ سکونِ محض
 10. مظهر تامّ اسماء
 11. برهان حدوث و امکان

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه