محورثابت دربدن ۱۳۸۹/۱۰/۲۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

محور ثابت در بدن

یکی از عجایب خلقت آن است که بدن پیوسته کم و زیاد می‌شود و حرارت غریزیّه موجب تفرّق اجزاء عنصری می‌گردد و به تحلیل می‌رود و به بدل ما یتحلّل نیازمند است. بدن پیوسته به تحلیل می‌رود و تجدید می‌شود با این حال، یک امر ثابت و مسلّم نشان می‌دهد و مدلّل می‌دارد که در بدن عضوی است که از اوان طفولیّت تا دوران کهولت قابل تغییر نیست و به وسیلةهمین عضو اصلی است که هر کس در همه حال یک شخص واحد به نظر می‌آید و اختلاف زیادی در وی نیست، آن هم در اعراض امراض و عللی که معلول جوانی و پیری هستند، دیده می‌شود که اختلاف بسیار در وی نیست و هرکسی نمی‌تواند او را غیر آن شخص بیند.

کسی که در جوانی مسافرت کرده و در دوران پیری به وطن خود بازگشته، هرکسی از دوستان و آشنایان و خویشان او را ببیند می‌شناسد و هرگز نمی‌تواند او را غیر آن شخص ببیند، در صورتی که چندین صد بار بدنش عوض شده و تغییر یافته است. این تغییرات و تبدیلات بدنی ثابت می‌کند که در وجود انسان محوری است اصلی و اساسی که تمام اجزاء و اعضاء دور آن می‌گردند، چنان محوری که قابل محو و زوال نیست.

اگر این محور ثابت و در نتیجه ثبات هیئت و ترکیب نبود، کسی قادر به شناسایی او نبود، هرچند وی از ثبات در شخصیت برخوردار بود، زیرا تشخیص هویت و شناسایی بعد معنوی او مستقیماً میسر نیست.

شناسایی فرد مذکور برای دیگران بدین گونه است که آنان تصویری از خصوصیات ظاهری سالها پیش او را در ذهن خود دارند و اینکه که با او رو به رو می‌شوند، هیئت و ترکیب فعلی وی را با آن تصویر مضبوطه تطبیق داده و بازشناسی می‌کنند و این تشخیص و بازشناسی، هم دلالت بر وجود یک محور ثابت مادی در فرد مذکور دارد و هم دلالت بر ثبات شخصیت و وجود بعد مجرد در فرد باز شناسنده.

و اما این اجزاء او اعضاء ثابته در بدن کدام است؟ توجیه و تشریح آن به عهدة متخصصین و متفکرین و محققین این رشته است.

مطالب مرتبط :

 1. شریک و احتیاج
 2. اثبات وحدت در میدان جنگ
 3. ترکیب
 4. مفهوم اجزاء اصلی و فرعی
 5. فصل ششم: شبهات پیرامون معاد جسمانی – شبهۀ آکل و مأکول
 6. مادّه، علت نخستین؟!
 7. بطلان جزء لایتجزا
 8. پاسخ قرآن و پیشوایان الهی
 9. صالحان ، وارثان زمین
 10. فرق احدوواحد
 11. تجسم
 12. شبهۀ امتناع اعاده معدوم

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه