اقوال مختلف در معاد ۱۳۸۹/۱۰/۰۶

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

اقوال مختلف در معاد

پس از ثبوت ضرورت تحقّق معاد، اولی وانسب برگردانیدن عنان کلام است به اقوال طوایف مختلف در چگونگی آن. در مسأله معاد چند قول است: یا معاد جسمانی یا معاد روحانی یا قالب مثالی یا هور قلیائی یا توقّف در این اقسام. بنابراین در میان پیروان اسلام، خلافی در وقوع اصل معاد نیست، بلکه خلاف در کیفیت و حقیقت آن است.

مطالب مرتبط :

 1. فصل پنجم: معاد جسمانی و روحانی – تعریف معاد
 2. شریک و احتیاج
 3. قول متوقفین
 4. معاد جسمانی و روحانی
 5. فصل ششم: شبهات پیرامون معاد جسمانی – شبهۀ آکل و مأکول
 6. نظریۀ معاد روحانی
 7. ضرورت معاد
 8. اراده واحد
 9. جبر و اختیار
 10. صالحان ، وارثان زمین
 11. راه اندازی بخش اخبار وب سایت کعبه جانان
 12. اقسام افعال بندگان

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه