تشبیه ۱۳۸۹/۰۹/۱۶

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

تشبیه

حق تعالی شبیه مخلوقات خود نیست، به جهت آن که هر صانعی مغایر با مصنوع خود بوده و شبیه آن نمی‌باشد. به عبارت دیگر، علت و معلول محال است که از یک نوع باشند، زیرا علت موجده اشدّ است از وجود معلول مجعوله، و تفاوت با شدت و ضعف در وجودات، مستلزم اختلاف در ماهیات آنهاست؛ و نیز مصوّر صور، محال است که خود صورتی باشد از نوع آن صور.

صانع این همه صنایع محکم با این نظام عجیب و نسق غریب که عقول در آنها حیرانند، واجب است در کمال به مرتبه‌ای باشد که مافوق غایت آن متصوّر نباشد، و واجب است همة کمالات او بالفعل شود وگرنه لازم آید که ذاتی نبوده و مستلزم ترکیب از دو جهت قوّه و فعل باشد و این نقص است و «تَعالَی اللهُ عَمّا یُشرِکُون».

مطالب مرتبط :

 1. قدرت برظلم و قبح
 2. علم بلامعلوم
 3. دلایل علم
 4. حلول
 5. دلایل وحدت
 6. ضرورت عصمت
 7. برهان حدوث و امکان
 8. عروض حالات
 9. علم حصولی و علم حضوری
 10. اراده واحد
 11. ترکیب
 12. قطعیت ادله شیعه

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه