عروض حالات ۱۳۸۹/۰۹/۰۸

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

عروض حالات

واجب تعالی محل حوادث نمی‌باشد مثل نوم و بیداری و قیام و قعود و پیری و جوانی و ضعف و قوّه و فرح و حزن و رضا و غضب، به جهت آن که قدیم محال و ممتنع است که محل شود بر حوادث، چه همة اینها از لوازم جسم و مزاج بوده و دلیل نقص و احتیاج است. خداوند عـالم غنی بالذات و قـادر مطلق بود و هـمة این مذکـورات، مخلوق او می‌باشند و لذا ممتنع استانصاف خداوند به آنها.

آنچه از آیات و اخبار وارد شده در مورد اتصاف خدا به بعضی از این صفات، مراد غایات آنهاست نه مبادی آنها، این است که پیشوایان مقدس اسلام (ع) فرموده‌اند در اتصاف خدا به بعضی از این صفات: «اخذ کنید غایات را و ترک نمایید مبادی را».

مطالب مرتبط :

 1. حالات اواخر سیر
 2. علم بلامعلوم
 3. مفهوم عصمت
 4. شبهۀ امتناع اعاده معدوم
 5. صفات فعل
 6. حلول
 7. صالحان ، وارثان زمین
 8. ضرورت عصمت
 9. حیات خدا
 10. ضرورت صدور نص
 11. قدرت برظلم و قبح
 12. ضروری ترین نیاز بشر

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه