ترکیب ۱۳۸۹/۰۹/۰۶

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

ترکیب

خداوند عالم مرکب نیست نه از اجزاء خـارجیّه و نه از اجـزاء ذهنیّه، زیرا مرکب آن استکه ملتئم باشد ماهیّت او از اموری چند و تحقق مرکب بودن، موقوف است بر تحقق آن چند امور. در هر مرکب علی الاطلاق، احد اجزاء محتاج است به دیگری که مغایر اوست، زیرا اگر محتاج نباشد حقیقت متحدّه حاصل نشود. علاوه بر این، ترکیب خارجی، با انفعال باشد و انفعال از لوازم مزاج است و مزاج لازم گرفته تغیّر را، و تغیّر هم در خدا محال است.

بنابراین ذات واجب تعالی وجود صرف و نور محض و ابسط بسایط است. بساطت را بر حسب اختلاف ترکیبات، درجات مختلفه است:

درجة اول بسیط، آن است که مرکب از اجسام مختلف الطبایع و متباین در حس نباشد، مثل بدن انسان یا حیوان که مرکب است از اجسامی که طبیعتاً مختلف و حساً متباینند مانند جلد، لحم و عظم آنها.

درجة ثانیة بسیط، آن است که مرکب از اجسام مختلف الطبایع و متشابه در حس نباشد، مانند لحم یا عظم و مانند اینها که مرکبند از عناصر مختلفه و برحسب حس متشابهند. چه، هر جزئی از اجزاء لحم، باز لحم است یا هر جزئی از یاقوت باز یاقوت است.

درجة ثالثة بسیط، آن است که مرکب از اجزاء متشابهه نباشد، مانند مقادیر که مرکب است از اجزاء مقداریّة متشابهه یاهر یک از عناصر بسیط که قابل قسمتندبه اجزاء متشابهه الی غیر النهایه.

درجة رابعة بسیط، آن است که مرکب از هیولی و صورت نباشد، مانند جمیع موجودات ظاهریّة مادیّه که مرکبند از هیولی و صورت.

درجة خامسة بسیط، آن است که مرکب از جنس و فصل نباشد.

درجة سادسة بسیط، آن است که مرکب از وجود و ماهیت نباشد و این درجه، آخرین درجة بساطت است که در هیچ ممکنی حاصل نشود، ولی این بساطت در واجب تعالی، واجب و ثابت و محقّق است.

مطالب مرتبط :

 1. اراده واحد
 2. مفهوم اجزاء اصلی و فرعی
 3. اثبات وحدت در میدان جنگ
 4. تجسم
 5. مادّه، علت نخستین؟!
 6. فصل ششم: شبهات پیرامون معاد جسمانی – شبهۀ آکل و مأکول
 7. دلایل وحدت
 8. انواع تعلق نفس بر قالب
 9. درجات توبه
 10. فرق احدوواحد
 11. پاسخ قرآن و پیشوایان الهی
 12. شبهۀ امتناع اعاده معدوم

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه