شریک و احتیاج ۱۳۸۹/۰۹/۰۲

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

شریک و احتیاج

خداوند عالم را شریک نیست نه در واجب بودن و نه در خداوندی، و نه در خلق کردن موجودات و نه در استحقاق عبادت و پرستیدن.

خداوند عالم محتاج نیست نه در ذات و نه در صفات به سوی غیر خود از مکان و زمان و از کیفیت و حالات و آلات. عدم احتیاج او از جهت ذات، آن است که او واجب الوجود لذاته است و لازمۀ آن استغناء است از همه چیز و این منافی حاجت است. عدم احتیاج او از جهت صفات، آن است که صفات او عین ذات اوست، مثلاً قدرت او عبارت است از ذات او به اعتبار صحت فعل او.

مطالب مرتبط :

  1. صالحان ، وارثان زمین
  2. عروض حالات
  3. علم بلامعلوم
  4. حلول
  5. حدود معرفت به ذات خدا
  6. دلایل وحدت
  7. علم حصولی و علم حضوری
  8. تشبیه

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه