فصل سوم- مفهوم صفات سلبیه ۱۳۸۹/۰۸/۳۰

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

مفهوم صفات سلبیّه

چنان که قبلاً اشاره شد، صفات دو قسم می‌باشند: صفات کمالی و صفات نقص. صفات کمالی، صفاتی هستند که برحسب ارزش وجودی، بیشتر و آثار وجودی آن فزونتر است به موصوفات خود.

اگر در معانی صفات نقص دقیق شویم، می‌بینیم که در معنی منفی بوده به جهت فقدان از کمال، لیکن اگر نفی صفات نقص کنیم، معنی کمال می‌دهد؛ چنان که اگر نفی نادانی کنیم، معنی دانایی و نفی ناتوانی، معنی توانایی می‌دهد. از این جاست که قرآن مجید هر صفت کمالی را مستقیماً برای خدا اثبات می‌کند و هر صفت نقص را نفی کرده و منفی آن را برای خدا ثابت می‌کند. مانند این که می‌فرماید: «هُوَ العَلیمُ القَدیر»؛ «هُوَ الحَیُّ القَیّوم لا تَأخُذُهُ سِنَهٌ وَ لا نَومٌ …»

در آیة دیگری می‌فرماید: «تَبارَکَ اسمُ رَبِّکَ ذِی الجَلالِ وَ الاِکرام». جلال و اکرام هر دو از صفات ثبوتیة خالق به شمار می‌آیند و در این جا جلال، اشاره بر مبرّی بودن او از صفات سلبیه و اکرام، اشاره به سوی صفات ثبوتیة اوست.

خداوند متعال در ذکر، مقدّم داشت صفات سلبیه را بر صفات ثبوتیه، به جهت آن که دفع مضرّت اهمّ است از جلب منفعت و تحلیه به اوصاف جمیله، موقوف است بر تخلیه از اخلاق رذیله. چنان که زراعت و اشجار، خوب نموّ نمی‌کنند مگر به تصفیة زمین آن از خس و خار و احجار، کمال خدا نیز اثبات نشود مگر به نفی و ابطال نقایص از او.

مطالب مرتبط :

 1. فصل دوم- صفات الهی: صفات ثبوتیه
 2. صفات فعل
 3. مفهوم نفی صفت از خدا
 4. صفات و علایم عالم ربّانی
 5. فضیلت در تجلّی صفات الهی
 6. فصل نهم – اولیاء مظهر صفات اوصیاء
 7. مفهوم اجزاء اصلی و فرعی
 8. مفهوم حجاب در قرآن
 9. مفهوم نبوّت
 10. مفهوم توکّل
 11. مفهوم حقیقی زهد
 12. مفهوم انتظار فرج

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه