اختیار ۱۳۸۹/۰۸/۱۰

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

اختیار

صانع عالم مختار است و قادر مختار آن است که اگر بخواهد بکند و اگر نخواهد نکند، یعنی ایجاد فعل و ترک آن هر دو در قدرت او مساوی است و موجب نیست که در کردن و نکردن مضطر شود.

اثر مؤثر یا فعل فاعل به نحوی است که فعل او یا به مقتضای ذات و طبیعت او نیست، یا فعل او به مقتضای ذات و طبیعت اوست، اولی را مختار و دومی را موجب نامند. بعبارت دیگر، سبب تأثیر مؤثّر و فعل فاعل یا ذات و طبیعت اوست بدون ملاحظة مصلحت و مفسده، و علم و اراده را مدخلیت در آن نیست مانند سوزاندن آتش و اشراق آفتاب؛ یا به مقتضای ذات و طبیعت او نیست و علم و اراده را در آن مدخلیت است با ملاحظة مصلحت و مفسده.

مطالب مرتبط :

 1. فرق فاعل مختار و موجب
 2. برهان حدوث و امکان
 3. نحوه علم خدابه موجودات
 4. شبهۀ امتناع اعاده معدوم
 5. حیات خدا
 6. شریک و احتیاج
 7. تغیر و حدوث
 8. عقل ، هستی مجرد
 9. جبر و اختیار
 10. اراده واحد
 11. ارتباط اراده و اخلاق
 12. صفات فعل

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه