دلایل قدرت ۱۳۸۹/۰۸/۰۵

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

دلایل قدرت

صانع عالم قادر است و عالم، و برای قدرت و علم او دلایل عقلی و نقلی بسیار است. دلیل عقلی برای قدرت و علم او، اوّلاً استحالة صانعیت است بدون قدرت. پس صانعیت را قدرتی لازم است که بالذّات بوده و قوت و قدرت لغیره نباشد، زیرا که قدرت و قوت لغیره نقص است و لایق کامل و کمال نیست. ثانیاً صدور افعال عجیبه دلیلی است بر قدرت صانع عالم، چنان که اگر در خلقت انسان و حیوان و نبات تفکر نماییم، می‌بینیم چه قدرت‌هایی به کار برده از تناسب اعضاء و تجاذب اغذیه و اخراج فضلات و استار مخارج. که اگر بنا به تعداد مقدورات الهی و شمردن مصنوعات لایتناهی گذاشته شود، مجلّدات کثیره را محتاج است، بلکه به آخر نمی‌رسد زیرا که قدرت او در حدّی نه ایستاده و حدّیقف برای آن متصوّر نیست.

دلیل نقلی بر قدرت صانع عالم از آیات قرآنیّه بسیار است که در چند موضع بعبارت «وَ کانَ اللهُ عَلی کُلِّ شَییءٍ قَدیر» و در مواضع کثیره به عبارت «اِنَ اللهَ عَلی کُلِّ شَییءٍ قَدیر» اشاره فرموده است.

مطالب مرتبط :

 1. قدرت خدا
 2. قدرت برظلم و قبح
 3. هماهنگی ظاهر و باطن
 4. شریک و احتیاج
 5. صالحان ، وارثان زمین
 6. معرفت به آفات قدرت
 7. حریت و نفی قدرت محوری
 8. جبر و اختیار
 9. فصل پنجم: معاد جسمانی و روحانی – تعریف معاد
 10. صدق در کلام الهی
 11. اختیار
 12. فرق فاعل مختار و موجب

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه