قدرت خدا ۱۳۸۹/۰۸/۰۳

بیان شده توسط استاد علی الله وردیخانی

کتاب: مبدا و معاد

قدرت خدا

صفات ثبوتیه که آن را صفات جمال یا صفات کمال گویند، منحصر یعنی محدود و محصور نیست، به جهت آن که خلوّ از کمال، نقص است. چه، هر نقص دارای کیفیتی است و هرچه دارای کیفیت باشد، مسلّماً محدود بوده ابتدا و اختتام دارد و آثارش نیز کامل نیست. بنابراین هر نقص و کیفیتی منفی و مسلوب است از صناع عالم، و صفات صانع عالم را کیفیت نیست و چنان که گذشت، سبیل ادراک به کنهش مسدود است بر عقول.

این که گوییم صانع عالم قادر است و عالم، یعنی عاجز و جاهل نیست، به جهت آن که عجز و جهل نقص است و سزاوار قادر و عالم بالذات نیست. به عبارت دیگر، قدرت او ابطال در حدّ است: یکی آن که خدا معطل و درمانده نیست در قدرت و علم، و دیگری آن که قدرت و علم او شبیه قدرت و علم بندگانش نیست، زیرا علم و قدرت ما لذاته نیست بلکه لغیره است.

اشتقاق قدرت از قدر است، به جهت آن که قادر ایقاع فعل می‌کند به مقدار قوّت یا به مقـدار مقتضای ارادة خـود. قدرت در انسان متساوق است با اختیار نسبی او، لیکـن اوست عالـممطلق و قادر محض.

آثار قدرت صانع عالم عبارت است از وجود و فیض یابی و تغیّر موجودات به سبب قدرت او، چنان قدرتی که زاید بر ذاتش نیست، بلکه عین ذاتش است؛ در حالی که قدرت و ارادة بشر یا سایر مخلوقات عین ذاتشان نمی‌باشد چه، بشر و سایر موجودات زندة صاحب اراده، بسیط نیستند بلکه موجوداتی مرکبند که از کالبد مادی یا ظاهری و موجودیت و قوای روحی یا باطنی بوجود آمده‌اند. مثلاً انسان که وجودش از تجمّع قوا و نیروها و عوامل گوناگون بوجود آمده، در حین ممات به اجزاء گوناگونی تجزیه شده و قوایش از وجودش مجزّا و جدا می‌گردند، ولی در خالق چنین نیست، بلکه نه مماتی هست و نه تجزّائی مابین وجود و قدرتهایش.

مطالب مرتبط :

 1. قدرت برظلم و قبح
 2. دلایل قدرت
 3. شریک و احتیاج
 4. حریت و نفی قدرت محوری
 5. فرق فاعل مختار و موجب
 6. معرفت به آفات قدرت
 7. صدق در کلام الهی
 8. اختیار
 9. فصل پنجم: معاد جسمانی و روحانی – تعریف معاد
 10. صالحان ، وارثان زمین
 11. فصل چهارم: اسماء الهی – معنای اسم
 12. طول عمر حضرت قائم (ع)

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه